REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STRONY INTERNETOWEJ ONLY DIAMONDS POLSKA LTD
znajdującej się na domenie www.onlydiamonds.co.uk

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.onlydiamonds.pl, zwanej dalej „Stroną”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania
  z sieci Internet oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień
  pkt 2 powyżej, Administrator będzie uprawniony do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody, w tym także do usunięcia konta Użytkownika i uniemożliwienia mu korzystania ze Strony.


§2
Podstawowe informacje o Stronie

 1. Administratorem Strony jest spółka Only Diamonds Ltd z siedzibą Craven House 40-44 Uxbridge Road Ealing London United Kingdom W5 2BS , NIP PL 526 316 34 81:,  , zarejestrowaną przez Companies House, United Kingdom, pod numerem 10157579 .
 2. Przeznaczeniem Strony jest udostępnianie w sieci Internet informacji na temat produktów oferowanych przez Only Diamonds Polska Ltd  w zakresie oferowania sprzedaży diamentów inwestycyjnych wraz z autorskim programem zwanym „Pięcioletni Program Obligacyjny”.
 3. Administrator Strony, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
 4. Użytkownikom Strony przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.
 5. W ramach Strony używane są pliki „cookies”. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka prywatności.
 6. Administrator zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Portalu:
  1. Wszystkie przeglądarki z rodziny Chrome,
  2. MS Internet Explorer – wersja 6.0 i wyższe,
  3. Mozilla Firefox – wersja 2.0 i wyższe,
  4. Opera – wersja 9.2 i wyższe.
 7. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Flash oraz cookies.

§3
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji
  z pomocą Administratora strony.
 2. Rejestracja jest konieczna do korzystania z usług dostępnych jedynie z poziomu Konta Użytkownika, w tym w szczególności do korzystania z informacji zarezerwowanych wyłącznie dla członków „Exclusive Only Diamonds Club”.
 3. Rejestracja oraz założenie Konta Użytkownika są dobrowolne i bezpłatne.
 4. Podczas Rejestracji Użytkownika jako jego Login zostanie użyty adres mailowy Użytkownika oraz indywidualne Hasło.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Administrator powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić fakt zapoznania się z nią oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach w nim określonych.
 6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług z Administratorem w postaci prowadzenia Konta Użytkownika, na czas nieokreślony;
  3. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu (i) świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika, (i) w przypadku złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia - także w celach marketingowych, co oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub jego partnerów biznesowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Administratora. Z tą chwilą założone zostaje Konto Użytkownika. Potwierdzenie zawiera link aktywacyjny Konta Użytkownika i po jego wybraniu Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
 8. W dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując Konto Użytkownika.
 10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika lub zgłosić takie żądanie Administratorowi. Po wysłaniu zgłoszenia usunięcia Konta Użytkownika, Konto Użytkownika jest blokowane a Administrator usunie je w przeciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

§4
Odpowiedzialność

 1. Wszelkie wiadomości podane na stronie mają charakter czysto informacyjny i są wyrazem najlepszej wiedzy ich autorów, nie mogą być jednak wyłączą podstawą dla użytkowników do podejmowania czynności prawnych czy faktycznych. Administrator Strony dokłada wszelkich starań by informacje umieszczane na Stronie były aktualne i jak najbardziej pełne, są one jednak zawsze wyrazem wiedzy jej autorów i mogą być obarczone subiektywnym opracowaniem przez nich danego tematu publikacji. Osoby zainteresowane danym tematem prosimy o weryfikowanie uzyskanych na Stronie informacji, czy odpowiadają one faktycznie ich zapotrzebowaniu.
 2. Na Stronie mogą być udostępniane linki /odnośniki / przekierowania do adresów internetowych innych podmiotów, na których treść i funkcjonowanie Administrator Strony nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiedzialność ponosi wyłącznie ich operator. Prosimy zatem o zapoznawanie się z dokumentami prawnymi poszczególnych stron tj. polityka prywatności, regulaminy lub inne noty prawne, by świadomie z nich korzystać.
 3. Strona jest przeznaczona dla użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona oraz funkcjonuje na podstawie polskiego prawa. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Strona oraz prezentowane na niej materiały są odpowiednie dla użytkowników z poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz czy funkcjonowanie strony i treści na niej zamieszczone są w kraju użytkownika prawnie dopuszczalne.

§5
Prawa autorskie

 1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Administrator Strony zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Administratora Strony.
 4. Użytkownik Strony jest uprawniony do korzystania ze Strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika Strony może skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie gwarantuje, że Strona będzie działać bez awarii i przerw.
 2. Wszelkie zastrzeżenia pod adresem Strony Użytkownicy mogą zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail: (biuro@onlydiamonds.co.uk)