Nota prawna
 
Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Only Diamonds Ltd mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również usługi doradztwa finansowego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538),
a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Only Diamonds Polska Ltd dołożyło należytej staranności aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące prowadzonej działalności, a w szczególności zakresu oferty, w tym opisu diamentów inwestycyjnych, rodzajów klasyfikacji, sposobu certyfikowania diamentów oraz zasad ustalania rynkowej wartości diamentów inwestycyjnych, a także zasad przystąpienia i członkowstwa w klubie „Exclusive Only Diamonds Club” oraz szczegółowych zasad uczestniczenia w programie obligacyjnym, jednakże skorzystanie przez użytkownika tego serwisu z informacji w nim zamieszczonych jako przesłanki do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.
Użytkownicy chcący skorzystać z oferowanych im przez Only Diamonds Polska Ltd produktów powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady korzystania z oferowanych produktów lub usług, w szczególności z regulaminem klubu „Only Diamonds Exclusive Club” lub też wszelkimi innymi materiałami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu internetowego przez Only Diamonds Ltd i Only Diamonds Polska Sp. z o.o.

Ponadto, Only Diamonds Polska Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki lub też niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących rodzaju oferowanych produktów lub usług, w tym diamentów inwestycyjnych oraz obligacji lub innych papierów wartościowych, daty emisji obligacji o stałym kuponie oraz obligacji partycypacyjnych, przewidywanej stopy zwrotu z tych obligacji, jakichkolwiek zamieszczonych sprawozdań finansowych obecnie i w przyszłości, prospektów informacyjnych, memorandum informacyjnych, zaistniałych z przyczyn technicznych lub też niezależnych od Only Diamonds Polska Sp. z o.o.
 
Niniejszy serwis internetowy Only Diamonds Polska Ltd korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione pod rygorem dochodzenia przez Only Diamonds Polska Sp. z o.o. swoich praw na drodze sądowej. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w dowolnym czasie.
Dlatego przedstawione w serwisie internetowym informacje, ich aktualność, dokładność czy kompletność nie podlegają żadnym zobowiązaniom ani gwarancjom.

Only Diamonds Polska Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.
W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Only Diamonds Polska Ltd. W takim przypadku Only Diamonds Polska Ltd nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.